วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4”

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4”

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4”

เพื่อให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบหรือเคยเข้ารับการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ CEFR แล้วแต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถสอบผ่านระดับ B1 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อใช้ในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 255 คนระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ