โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ ประเภททุน แหล่งทุนวิจัย ชื่อโครงการ ทุนวิจัย (บาท) ชื่อ-สกุล
1 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 46,100 กนกรัตณ์ ชลศิลป์
2 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบและเปลือกสับปะรดในการยับยั้ง เชื้อราบนแผ่นยางพารา 60,000 กนกรัตน์ ใสสอาด
3 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 50,000 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
4 ทุนภายนอก สวทช. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงขุนทะเล 600,000 กนกอร ทองใหญ่
5 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมแนวคิดการเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา 54,000 กรชุลี สังข์แก้ว
6 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อโรคโมโนโฟเบียโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 41,900 กันญารัตน์ หนูชุม
7 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรู้ของเครื่อง 58,000 กาญจนา เผือกคง
8 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย เทคนิคการพัฒนาการเพาะฟักของปูม้าไข่นอกกระดองของชุมชนประมงพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 48,000 ขวัญตา พูลสำราญ
9 ทุนภายนอก สวรส. สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคเบาหวานและความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 500,000 คณิต หนูพลอย
10 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพัฒนาต้นแบบพยากรณ์ตำแหน่งงานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับวุฒิการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 45,500 จิตติมา ศีลประชาวงศ์
11 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรมชุดตรวจเชื้อก่อโรค Vibrio parahaemolyticus อย่างรวดเร็วในหอยนางรม โดยเทคนิค LAMP-Cu (OH)2 60,000 จิรวัฒน์ มาลา
12 ทุนภายนอก วช. นวัตกรรมยางพาราสำหรับการแปรรูปและทดแทนวัสดุสมัยเก่าเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทย 2,493,000 ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
13 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การเตรียมและการศึกษาคุณลักษณะของอินเดียมที่มีต่อตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123 49,000 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
14 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 คุณสมบัติทางฟิสิกส์บางปรการ อุณหภูมิ กระแสน้ำ ความลึกที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปูม้า ตำบทตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการการบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
2,000,000 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
15 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 การบริหารและจัดการธนาคารปูม้าในทะเลชุมชน ตำบทตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการการบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
1,000,000 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
16 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ผลของการเสริมใบพญาวานรต่อคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และค่าโลหิตวิทยาในไก่เนื้อ 48,000 ณันญรัตน์ คุ้มครอง
17 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักในโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการจำแนกประเภท 54,500 ณาตยาณี พรมเมือง
18 ทุนภายนอก บพท. โครงการย่อยที่ 2 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่
860,000 ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
19 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพธนาคารปูม้า ตำบทตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการการบริหารและจัดการสัตว์น้ำเศรษฐกิจในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
1,004,000 ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
20 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเปลือก เนื้อ และเมล็ดของมะตูม มะกรูด ส้มจี๊ด และส้มโอ 48,000 นภาพร รัตนาถ
21 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม้ 48,000 เบญจมาศ หนูแป้น
22 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ความหลากหลายชนิดไดอะตอมพื้นท้องน้ำในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณอ่าว บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 48,000 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
23 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากใบเล็บครุฑที่มีต่อลูกน้ำยุงลาย 48,000 ปุณยนุช สุขหิรัญ
24 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัด สุราษฎร์ธานี 48,000 พงศ์พล ปลอดภัย
25 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมมูลวัวกับทางใบปาล์มน้ำมันในระดับครัวเรือน 60,000 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
26 ทุนภายนอก สกอ.ภาคใต้ตอนบน การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลจาก 100,000 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
27 ทุนภายนอก บพท. โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนากลไกสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ
ชุดโครงการ แนวทางการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่
1,000,000 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
28 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์มบางอลูมิเนียม ซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบแมกนิตรอน สปัตเตอริง โดยใช้แหล่งกำเนิดไฮพาวเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริงหรือไฮพีมส์ 54,500 พีรพงศ์ หนูช่วย
29 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ผลของการเสริมวัสดุเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื้อ 53,100 พีรวัจน์ ชูเพ็ง
30 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่ง 54,500 พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
31 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในอาหารผสมครบส่วนต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ในแพะ 60,000 ภูวดล เหมชะรา
32 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอุบัติการณ์การติดเชื้อหนอนพยาธิในดินของนักเรียนในเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 55,200 ยินดี พรหมศิริไพบูลย์
33 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 3 ผลของการแช่อิ่มผบแห้งต่อคุณภาพผลม่อนแช่อิ่มอบแห้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์จากผลม่อนแช่อิ่มอบแห้ง
ชุดโครงการการจัดการและการเพิ่มมูลค่าผลหม่อนแปรรูปสู่วิสาหกิจชุมชน จังหวัดชุมพร
378,566 รวงนลิน เทพนวล
34 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย พัฒนาเครื่องอบแห้งอินฟลาเรดร่วมกับโอโซนสำหรับอบแห้งสมุนไพร 49,900 วรรณพิชญ์ จุลกัลป์
35 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย สมบัติการขนส่งอิเล็กตรอนของควอนตัมไวร์ที่มีแกนร่วมภายใต้แรงดันจากภายนอก 36,000 วัชระกร ศรีคำ
36 ทุนภายนอก สวทช. ิเวศน์วิทยาและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยแครงในอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,000,000 วัชรี รวยรื่น
37 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การศึกษาแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในการบ่งชี้คุณภาพน้ำในบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 48,000 ศันสนีย์ วงศ์ชนะ
38 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สังเคราะห์กรดอินโดลอะซีติกจากวัชพืช และการส่งเสริมการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของต้นกวางตุ้ง 48,000 ศิริพร ทวีโรจนการ
39 ทุนภายนอก การวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือ มรภ. สกว.และ วช. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทุนวิจัย 528,893 บาท สัดส่วนการทำวิจัย 33.33 %
528,893 สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
40 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย สมการพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคโนโมโฟเบียของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 43,800 สุจารี ดำศรี
41 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผลม่อนผสมกล้วยเล็บมือนาง
ชุดโครงการการจัดการและการเพิ่มมูลค่าผลหม่อนแปรรูปสู่วิสาหกิจชุมชน จังหวัดชุมพร
403,855 สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
42 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 50,400 สุรพล เนาวรัตน์
43 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนในกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด 42,600 สุวรรณา พลภักดี
44 ทุนภายนอก สวทช. การออกแบบตัวดูดซับต่ำจากเปลือกลูกยางพาราเพื่อดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 250,000 อรณิช เผือกคง
45 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ผลของสภาวะการอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวหอมไชยางอก 60,000 อรภรณ์ บัวหลวง
46 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติ 43,700 อรวรรณ สืบเสน
47 ทุนภายใน งบประมาณแผ่นดิน โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้ขนมจากผลม่อน
ชุดโครงการการจัดการและการเพิ่มมูลค่าผลหม่อนแปรรูปสู่วิสาหกิจชุมชน จังหวัดชุมพร
372,600 อรุโณทัย เจือมณี
48 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของวัณโรคโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 43,300 อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
49 ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การออกแบบและสร้างรถเจาะฝ้าเพดาน 59,300 อาดือนา นิโด