ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1  การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อการจัดการอะไหล่สำหรับการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม สุวรรณา พลภักดี วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุน 2563 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 TCI 1
2  ปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อก่อโรคที่พบในอาหาร วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส กนกรัตณ์ ชลศิลป์ วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 TCI 1
3  องค์ประกอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงวินาทีแห่งความประทับใจก่อนตัดสินใจจองโฮมสเตย์ในภาคใต้ กาญจนา เผือกคง วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุน 2563) TCI 1
4 Chebyshev Wavelet Solutions For Time-Fractional Integro  Partial Differential Equation And Its Application To Beam Problems ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล COMPUSOFT: An International Journal of Advanced Computer Technology Vol. 9 No. 5 (2020): Volume-9, Issue-5 Published: 2020-05-31 ISI/SJR
5 Determination of drying kinetics, some physical,and antioxidant properties of papaya seeds undergoing microwave vacuum drying อรภรณ์ บัวหลวง วารสาร Journal of Food Process Engineering Volume 42, Issue 6 October 2019 ตุลาคม 2562 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
6 Effect Pre-treatment on Quality of Cassava Chips พราวตา จันทโร วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุน 2563 TCI 1
7 Effects of BA and NAA on shoot multiplication of Grammatophyllum speciosum Blume in Vitro ไซนีย๊ะ สะมาลา วารสาร Acta Horticulturae  Number 1298 December 2020 ISI/SJR
8 Microplastic contamination in blood cockles and mussels in Bandon Bay, Kanchanadit district, Suratthani Province วัชรี รวยรื่น การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหิวทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
9 Physicochemical and prebiotic properties of Chempedak (Artocarpus integer Merr.) seed starch ศิริพร ทวีโรจนการ วารสาร Acta Horticulturae Numbe 1298 December 2020 ISI/SJR
10 Statistical optimization of fermentative hydrogen production from oil palm trunk hydrolysate by Clostridium beijerinckii PS-3 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหิวทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11 The Green Preparation of Cellulose Fibrils From Oil Palm Leaf Stalk Fibers for Hydrogel Applications ณัฐธิดา ศรีราชยา วารสาร Key Engineering Materials Vol.841 วารสารระดับนานาชาติ กพอ.
12 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัชรี รวยรื่น โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
13 การทดสอบประสิทธิผลของครีมลดอาการส้นเท้าแตกที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านคำ กนกรัตณ์ ชลศิลป์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
14 การทำการเข้าจับกันระหว่างสารพฤกษเคมีบางชนิดต่อโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มิติ เจียรพันธุ์ การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหิวทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับชาติ
15 การประเมิน DEG7-9 ฮิวริสติกเพื่อการออกแบบโดยใช้แบบสอบถามประสบการณ์การเล่นเกม กรชุลี สังข์แก้ว วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุน 2563 TCI 1
16 การเปรียบเทียบผลของกาวดักแมลงวันจากยางขนุนต่อน้ำมันที่ใช้แล้วขากการทอดไก่กับกาวดักแมลงวันที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดกรณีศึกษาตลาดโพหวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัชกร ฮ่งกุล โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
17 การผลิตแผ่นผักเหลียงอบกรอบ สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
18 การพัฒนาเครื่องนับจำนวนครั้งการใช้ยาขยายหลอดลมแบบกดสูดในผู้ป่วยโรคหอบหืด ภควดี รักษ์ทอง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
19 การพัฒนาตัวแบบสำนักงานเสมือน สมพงษ์ ยิ่งเมือง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
20 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยผักตบชวา กามีละห์ ยะโกะ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครงทรงเครื่องพร้อมบริโภค พราวตา จันทโร โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
22 การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบปรนัยอัตโนมัติ โดยใช้วิธีการประมวลภาพ ณาตยาณี พรมเมือง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
23 การลดของเสีย (ยางอังคา) ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน:กรณีศึกษา บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด (สาขาขุนทะเล) ณัฐธิดา ศรีราชยา โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
24 การลดเวลาในกระบวนการรับน้ำมันอากาศยานทางเรือ (JET A-1) :กรณีศึกษา บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สุวรรณา พลภักดี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
25 การศึกษาผลการใช้สื่อการสอน Environment for health ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศันสนีย์ วงศ์ชนะ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
26 การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหิวทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชุมวิชาการระดับชาติ
27 การหาปริมาณแอนโทไซยานินและค่า pH ในน้ำชาวข้าวของกลุ่มข้าวสีขาว สีแดง และสีดำ นภาพร รัตนาถ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
28 ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อภเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
29 ผลของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลหม่อน อรุโณทัย เจือมณี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
30 ผลของการเตรียมตัวอย่างเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง รวงนลิน เทพนวล วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 มกราคม-มิถุน 2563 TCI 1
31 ผลของการทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยแป้งข้าวหอมไชยาต่อคุณภาพข้าวเกรียบ สุกัญญา ไหมเครือแก้ว โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
32 ผลของคาร์ราจีแนนต่อสมบัติของผงไข่ขาวจากวัสดุเศษเหลือของไข่เค็ม สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ วารสารเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 TCI 1
33 ผลของทางใบปาล์มน้ำมันหมักแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยในแพะ ภูวดล เหมชะรา วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 TCI 1
34 ผลของโมเดลให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารต่อความรู้ในการป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุ ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
35 ผลของวิธีการอบแห้งต่อความเป็นสีเขียวและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของใบเหงือกปลาหมอ อรภรณ์ บัวหลวง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
36 ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของโคพีพอดน้ำเค็ม ชมพูนุท ชัยรัตนะ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
37 พัฒนาสบู่เหลวล้างมือผสมสารสกัดจากดอกดาหลาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย วรรณพิชญ์ จุลกัลป์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมวิชาการระดับชาติ
38 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์หลัก เพื่อการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ณาตยาณี พรมเมือง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future prospect) ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี12 ธันวาคม  2562 ประชุมวิชาการระดับชาติ
39 องค์ประกอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในช่วงวินาทีแห่งความประทับใจก่อนตัดสินใจจองโฮมสเตย์ในภาคใต้ กาญจนา เผือกคง วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุน 2563) TCI 1