ประธานหลักสูตร

ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.คณิตศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล lord_td1985@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์สถิติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายศุภชัย ดำคำ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติประยุกต์ สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล supachai_dd@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย

ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล kthanon@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  

ดร.เกตุกนก หนูดี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล kadkanok_002@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์

นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล unchulee.na@gmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์

ผศ.อรวรรณ สืบเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.สถิติประยุกต์ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเศวร โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล orawan_ban@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวจิราพร เสนจันทร์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวกันยากร อ่อนรักษ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

ดร.อรรถกร ศักดา

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.คณิตศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล atthakorn@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ แผนแบบเชิงการจัด

ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด.คณิตศาสตร์ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล lord_td1985@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์สถิติ

ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล spy2@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล su1963n@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ตัวแปรแบบคณิตศาสตร์

ผศ.สุจารี ดำศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล melinda.sao@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ สถิติ

ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ก.ศ.ม. (คณิตศาสตร์) สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1223 อีเมล nok.math@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์

ผศ.สุรินทร์ สมณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1299 อีเมล SURIN@SRU.ac.th ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์