งานห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์

นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวนลินี รักเพชร

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล nalinee2529@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล r_mangkornrit@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วุฒิการศึกษา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล faraway_g@h0tmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวนูรา มะแซ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา สถาบัน มรภ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล Noora_Noora1307@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวโนรี หลงหัน

นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล ta_phy@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวกชพรรณ รักเมือง

นักวิทยาศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล pui_agi@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางศรีวรรณ ทองนุกูล

นักวิทยาศาสตร์ (วิทย์ฯอาหาร)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล wandee_day@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –