ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายภวัตภ์ พรมเมือง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา – สถาบัน – โทรศัพท์ภายใน – อีเมล phawat.pro@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวจุฑาพร อินทะสะระ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล jutarporn.i@gmail.com ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การทดสอบซอฟ์ทแวร์

ดร.กฤษณ์ ศรีพร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. Management Information Systems สถาบัน National Pingtung University of Science and Technology, (Taiwan) โทรศัพท์ภายใน – อีเมล krit.sri@sru.ac.t ความเชี่ยวชาญ Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Image Processing, Data mining, Big data

ดร.ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล narongsak.cha@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ Machine Learning, Data Science, Big Data Analytics, AI

นายชาญกฤษฎิ์ โพธิ์เพชร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1276 อีเมล bchankrit@gmail.com ความเชี่ยวชาญ มัลติมีเดีย  กราฟฟิกดีไซน์  เกมดีไซน์

นางสาวจันทรา บุญวิชัย

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1276,1200 อีเมล chantra.bun@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบบปฏิบัติการ

นายนิธิศ เสาแก้ว

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน ม.รังสิต โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล natureunlimit@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย asp

นางสาวสุรางคนางค์ เจริญรักษ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล Surangkanang.ca@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวธิดา บุตรรักษ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล tida_saw@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์

นายทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล songsak19702513@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

ผศ.สุกิจ เอี่ยมสะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน ม.มหิดล โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล sukit@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นางกชกร เพ็งศรี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา สต.ม.สถิติ สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล kpengsri@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ –

นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล r_thanawit@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผศ.ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์

อาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา Dtech สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ โทรศัพท์ภายใน 1246 อีเมล arjarnying@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์

นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1276 อีเมล kanokvolt@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.กรชุลี สังข์แก้ว

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. computer Science สถาบัน University of Leicester โทรศัพท์ภายใน 1276 อีเมล skornchu@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –