งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล phuriwat.bor@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นายประวิทย์ ชูชาติ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล prawit.cho@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นายจุมพล ทองสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล jumpon.ton@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –