สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิทยาศาสตร์) วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 5500 อีเมล sspayphone5723@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นักวิทยาศาสตร์

นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล s.nattapan@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล tan.physics@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –