หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1291 อีเมล kanitta.vis@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –  

งานบริหารทั่วไป

นางสาววิมลวรรณ แก้วสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา บช.บ บัญชีบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล wimonwan.kae@sru.at.ch ความเชี่ยวชาญ –

นางผกากรอง อักษรสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1292 อีเมล krongin.2523@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ภายใน 1200,1295 อีเมล thanyalak.yai@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารระหว่างบุคคล

นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา วก.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน มหาวิทยาลัยวลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1295 อีเมล sup-2525476@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ การจัดการงบประมาณ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft ทักษะการพิมพ์เอกสาร

นางสาวจารวี เป้าอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ภายใน 1295 อีเมล jaruwan.pao@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล montachot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

งานบริการการศึกษา

นางสาวมาลิณี สายใจบุญ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1296 อีเมล Malinee_puch@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นายนิกร สุวรรณโณ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา รปม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1200 อีเมล nikonsrubbjj999@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล phuriwat.bor@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นายประวิทย์ ชูชาติ

นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล prawit.cho@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

นายจุมพล ทองสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ การศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1290 อีเมล jumpon.ton@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

งานห้องปฏิบัติการ

นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม) วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวนลินี รักเพชร

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล nalinee2529@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล r_mangkornrit@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วุฒิการศึกษา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล faraway_g@h0tmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวนูรา มะแซ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา สถาบัน มรภ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล Noora_Noora1307@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวโนรี หลงหัน

นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล ta_phy@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวกชพรรณ รักเมือง

นักวิทยาศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ วุฒิการศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล pui_agi@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางศรีวรรณ ทองนุกูล

นักวิทยาศาสตร์ (วิทย์ฯอาหาร)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล wandee_day@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวอามีเน๊าะ ตงลอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์วิทยาศาสตร์) วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ภายใน 5500 อีเมล sspayphone5723@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1226 อีเมล s.nattapan@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี

นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล tan.physics@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –