รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็น/เรื่อง : การติดตาม เสนอแนะ และประเมินผลงานของคณะ

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คณะกรรมกรรมการประจำคณะ จำนวน 5 คน

                             คณะกรรมกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของคณะ จำนวน 5 คน 

                             จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ

กิจกรรมการมีส่วนร่วม : (ถ้ามี)

       คณะกรรมกรรมการติดตาม เสนอแนะ และประเมินผลงานของคณะและหลักสูตร โดยดำเนินการติดตาม และเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของคณะ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

ผลจากการมีส่วนร่วม

       คณะได้ทราบถึงจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางเสริมความเข้มแข็งของคณะทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้าน  การบริหารจัดการ

การดำเนินงานจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. การผลิตบัณฑิต1. คณะ ควรมีการจัดทำคู่มือในการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาในคณะ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาในทิศทางเดียวกัน
2. คณะ ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือและรูปแบบในการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาบริการแก่นักศึกษา โดยกำหนดให้ใน 1 ปี การศึกษาควรมีการประเมิน 2 ครั้ง
3. คณะ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ให้นักศึกษาที่ขาดการเรียนรู้และประสบการณ์ในช่วงเรียนออนไลน์ในปี 2564
4. คณะ ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ Re-skill, Up-skill และ New-skill ให้กับศิษย์เก่าผ่านการบริการวิชาการ หรือหลักสูตร    ระยะสั้น หรือปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์
5. จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในคณะ คณะควรมีการเตรียมความพร้อมในแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความทันสมัย และเพียงพอ
6. คณะ ควรเพิ่มจำนวนและคุณภาพของกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยอาจมีการส่งเสริมและช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. คณะควรพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมตามศาสตร์หรือบูรณาการศาสตร์
1. คณะ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน (ร้อยละ 46.67) ในศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคอมพิวเตอร์ จึงควรใช้ศักยภาพของอาจารย์สร้างผลงานคุณภาพในมิติอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ผลงานวิจัยคุณภาพสูง พัฒนาหลักสูตร Up-skill, Re-skill, New-skill ในระบบคลังหน่วยกิต รองรับการจัดการศึกษาในทุกช่วงวัย และใช้เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคณะในอีกแนวทางหนึ่ง
2. การวิจัย1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการขอทุนวิจัยจากภายนอกสถาบันให้เพิ่มมากขึ้น การเผยแพร่ผลงานวิจัยควรเผยแพร่ในระดับค่าน้ำหนักคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น1. มีเครือข่ายทางวิชาการในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทั้งนี้ ควรแสวงหาเครือข่ายทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำวิจัย การเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ ตลอดจนการร่วมมือในการจัดหรือเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. มีผลงานของอาจารย์ที่เข้าสู่กระบวนการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลสู่อาจารย์ที่มีผลงานของคณะและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3. คณะมีจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวนมาก ทั้งนี้ ควรมีระบบการกำกับ ติดตามการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. การบริการวิชาการ1. คณะ ควรกำหนดตัวชี้วัดแผนบริการวิชาการที่เป็นตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์และผลกระทบเพื่อวัดความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชมชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
2. คณะ ควรกำหนดแผนหรือแนวทางในการติดตามการใช้ประโยชน์จากการดำเนินการบริการวิชาการและติดตามการใช้ประโยชน์จากแผนดังกล่าว
3. คณะ ควรส่งเสริมการบริการวิชาการในเชิงหารายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยให้สามารถนำไปเทียบหน่วยกิตผ่านระบบคลังหน่วยกิตได้
4. คณะ ควรส่งเสริมการบริการวิชาการที่สร้างนวัตกรรมอันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคม
 
4. ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1. คณะควรส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณการกับพันธกิจอื่นให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ
2. ในการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านบริการวิชาการ ควรพัฒนาไปสู่การต่อยอดสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับชุมชนท้องถิ่น
3. คณะ ควรนำโครงการ/กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตรไปใส่ไว้ในแผนของคณะเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงาน
5. การบริหารจัดการ1. คณะ ควรจัดระบบและเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและ CWIE ดังนี้
(1) เพิ่มจำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการ CWIE ให้เพิ่มมากขึ้น (ปัจจุบันร้อยละ 53.33)
(2) การจัดทำแผน CWIE ที่แสดงรายละเอียดครบถ้วน ทั้ง CWIE ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรและปรับเพิ่มตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(3) ถอดบทเรียนการดำเนินงานในหลักสูตรที่โดดเด่น เพื่อต่อยอดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
2. คณะ ควรสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนานักศึกษา ตามความบริบทและจุดเน้นของคณะ ทั้งความร่วมมือในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
3. คณะ ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในมิติรายรับรายจ่ายของแต่ละหลักสูตรจากหน่วยจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
4. คณะ ควรจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมไปยังการบริหารบุคลากรตั้งแต่ด้านการรับ การพัฒนา การธำรงรักษา และการเกษียณอายุ
5. คณะ ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เน้นปัจจัยเสี่ยงภายนอกซึ่งไม่แน่นอนและควบคุมตามระบบ COSO
6. คณะ ควรมีกระบวนการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมขั้นตอน
(1) การบ่งชี้ความรู้
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้
(3) การจัดเก็บให้เป็นระบบ
(4) การประมวลและสกัดความรู้
(5) การเข้าถึงความรู้
(6) การแบ่งปันความรู้ และ  
(7) การเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นความรู้ส่งผลต่อเป้าหมายของคณะอย่างแท้จริง
 

การนำผลการมีส่วนร่วมไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน :

       1. คณะ นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามกรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

       2. คณะ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมกรรมการประจำคณะ และรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการดำเนินงาน :

       1. รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564

       2. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       3. คำสั่งแต่งตั้งการคณะกรรมกรรมการประจำคณะ

       4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน : ดร.พรทิพย์ วิมลทรง ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

วัน/เดือน/ปี : 18 เมษายน 2566