ประธานหลักสูตร

นายภูวดล เหมชะรา

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.สัตวศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายภูวดล เหมชะรา

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.สัตวศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวนัสวัล บุญวงศ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.สัตวศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ –

นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล Peerawat45@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง

นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล aum_mon@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ดร.ณันญรัตน์ คุ้มครอง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.สัตวศาสตร์ สถาบัน ม.เกษตรศาสตร โทรศัพท์ภายใน 1266 อีเมล niinun@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์