ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 Analysis Lead and Cadmium Contents in Local Vegetbles in SuratThani, Thailand ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ Walailak Journal of science and technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
2 Exploring the Key Determinants of Successful ICT Innovation Adoption: A Case Study of a Fishing Community in Thailand รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
Advanced in Computer Science and its Applications
Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 279, 2014, pp643-648
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI
3 Microwave-enhanced Solvent Extraction of Organics in Environmental Analysis ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ Encyclopedia of Analytical Chemistry 9 JAN 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4 Utilization of palm oil decanter cake as a novel substrate for biosurfactant production from a new and promisingstrain of Ochrobactrumanthropi2/3 ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ World Journal of Microbiology and Biotechnology
มกราคม ปี 2014
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q2
5 Application of Biosurfactant from Sphingobacteriumspiritivorum AS43 in the Biodegradation of Used Lubricating Oil ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Applied Biochemistry and Biotechnology April 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
6 Investigate Oxygen Content in YBa2Cu3O7-d Superconductors(Scopus indexed Q4) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Advanced Materials Research Vol.979 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q3 หรือ 4
7 Yellowish-Brown Pigment with High Near Infrared Reflective ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Advanced Materials Research Vol.979 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ใน Q3 หรือ 4
8 Effect of Control Measure on the Transmission of Leishmaniasis ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ Australian Journal of Basic and Applied Sciences ปีที่ 2014 ฉบับที่ 8(5) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
9 Superconducting and Structural Properties of Fluorine-doped YBa2Cu3O7-δ,Y3Ba5Cu8O18-δandY3Ba8Cu11O23.5- δ Bulk Superconductors(ISI indexed) ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Journal of Basic and Applied Scientific Research ISSN 2090-4304. Vol.4(7) 2014 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
10 Inhibitory on xanthine oxidase activity of Apium graveolens L. leaf extracts นายจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO5) วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2557 จังหวัดภูเก็ต ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11.1 Effect of Rainfall on the Transmission of Conjunctivitis ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ International Conference on Environmental and Biological Sciences (iCEBS2014) วันที่ 26-27 กันยายน 2557 จังหวัดกระบี่ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11.2 Effect of Rainfall on the Transmission of Conjunctivitis (2) ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ AENSI Journals Advances in Environmental Biology ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
12 Measurement of Indoor Radon Concentrations in The Chaiya and the Tha Chana districts, Surat Thani Province, Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ International Nuclear Science and Technology Conference 2014 (INST2014) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
13 Effect of Rain Fall on the Transmission of Chikungunya Fever ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences 2014 : Spot of Change for Tomorrow วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 จังหวัดสงขลา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14 การชักนำการกลายพันธุ์ใหม่ในม่วงเทพรัตน์ โดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
15 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของกุหลาบพันธุ์มายวาเลนไทน์ โดยการฉายรังสี UV-C ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
16 The Participatory Action Research to Technology Transfer of the Use of Wheat Barn for Laying Duck ผศ.โสภณ บุญล้ำ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ วารสารวิชาการระดับชาติ
17 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554 – 2563) นางสาวธิดา บุตรรักษ์ วารสารวิจัยทางการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557) วารสารวิชาการระดับชาติ
18 ethyl methanesulphonate (EMS) on Dendrobium Sonia ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 42 ฉบับพิเศษ 3 ปี 2557 วารสารวิชาการระดับชาติ
19 Radon concentration measurements in secondary schools, Surat Thani Province, Southern Thailand ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ International Journal of Arts and Sciences (IJAS Conference 2014) วันที่ 2-5 ธันวาคม 2557 ณ Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
20 Bioaccessibility of heavy metals in shrimp and sea bass collected from Bandon Bay, Surat Thani, Thailand ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ International Journal of Arts and Sciences (IJAS Conference 2014) วันที่ 2-5 ธันวาคม 2557 ณ Katholische Akademie der Erzdiozese Freiburg ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
21 Development and Validation of an UV-Visible Method for the Determination of B-carotene in the Leafy Vegetables in Thailand นางสาวนภาพร รัตนาถ Advanced Materials Research ปี 2014 ฉบับที่ Vols.1033-1034 วารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI และจัดอยู่ใน SJR Q3 หรือ 4
22 Effect of Hot Air Convection Drying Temperatures on Physical and Chemical Properties of Germinated Sweet Corn ดร.อรภรณ์ บัวหลวง Advanced Materials Research ปี 2014 ฉบับที่ Vols.1033-1034 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จัดอยู่ในฐานข้อมูล ISI และจัดอยู่ใน SJR Q3 หรือ 4
23 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดการอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเว็บโอเมตริกซ์ The Web Development’s Process for Webometrics Ranking of Universities นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Journal วารสารวิชาการระดับชาติ
24 An Applied Data Mining Technique to Develop on Information Storage and Retrieval for Intelligence of Locality for the Southern Part of Thailand in Suratthani Province นายณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
นายอโศก ศรีสวัสดิ์
ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
The Journal of KMUTNB, Vol.24, No.2, May-Aug.2014 วารสารวิชาการระดับชาติ
25 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการพัฒนาต้นพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้สามปอยตาขุน Effect of Culture Media and Plant Growth Regulators on Plantlets Regeneration of Vanda denisoniana Benson & Rchb.f. ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา Agricultural Sci. J. 45 3 (Suppl) : 309-311 (2014) วารสารวิชาการระดับชาติ