งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอนจากดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่น ดร.กิตติมา คงทน
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
60,000
2 การจัดการความปลอดภัยของสถานประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด 60,000
3 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิตในห้องเรียนกลับทางสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นางสาววนิดา คำประไพ
นางกาญจนา เผือคง
นางณาตยาณี พรมเมือง
นางสาววิภาดา เพชรรัตน์
60,000
4 การลดความสูญเสียในแผนกคลังสินค้าด้วยแนวคิดลีนซิกซ์ซิกม่า กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางแท่ง นายนิภาส ลีนะธรรม 60,000
5 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองเพื่อเพิ่มทักษะทางการเรียนรู้ เรื่อง ออบแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน นางสาวมินตรา ตรงต่อการ 60,000
6 ผลของการใช้คู่มือการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาในชุมชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนิภาพร นบนอบ 60,000
7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกหอพักนักศึกษา กรณีศึกษา หอพักนักศึกษาเอกชนบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาววิภาดา เพชรรัตน์ 60,000
8 ศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของหนอนหัวดำมะพร้าว (Opisina arwnosella Walker) (Lapidoptera Oecophoridae) ในห้องปฏิบัติการ นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
นางสาวกนกอร ทองใหญ่
60,000
9 อิทธิพลของระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม
นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง
60,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การใช้มันต่อเผือกในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
ผศ.โสภณ บุญล้ำ
นางสาวกชพรรณ รักเมือง
100,000
2 การศึกษาผลของยาทามาม็อกซิเฟนในการแปลงเพศปลานิล (Orechromis niloticus) ให้เป็นเพศผู้ นายณัฐพล เมฆแดง 100,000
3 การศึกษาสัณฐานวิทยาของละอองเรณูสายพันธุ์กล้วย ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.ปริญญา สุกแก้วมณี 100,000
4 การสำรวจผักพื้นบ้านท้องถิ่นใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำตาลในเลือด ดร.อารยา ปรานประวิตร 100,000
5 คณิตศาสตร์กับการทำแห กรณีศึกษา : อ่าวบ้านดอน ผศ.สุรินทร์ สมณะ 100,000
6 ผลของการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในโคพีพอดด้วยแพลงตอนพืชน้ำเค็มต่อการอนุบาลปลากะรังเสือวัยอ่อน ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ 100,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวนำยวดยิ่ง Y123, Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ 200,000
2 เทคนิคทรีดียูสเซอร์อินเอตร์เฟสต้นแบบบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับดึงดูดความสนใจหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเนตินัย จีนสกุล 200,000
3 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางสาวกรรณิการ์ แก้วเชื้อ 200,000
4 การพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิคส์เพื่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการถนอมอาหารของชุมชนอ่าวบ้านดอน นางจันทร์จิรา สีระพัดสะ 199,750
5 พิพิธภัณฑ์เสมือนด้วยวิธีการออกแบบเกม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นายกฤษณ์ ศรีพร 200,000

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 เครื่องบดสับทางปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่ นายอาดือนา นิโด 300,000
2 การเลี้ยงชันโรงในพื้นที่ป่า ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด 557,765
3 การขยายพันธุ์ฟักข้าวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
300,000
4 การประเมินการดูดซึมได้ (Oral Bioaccessibility) ของแร่ธาตุปริมาณน้อยในสาหร่ายขนนก (Caulerpa racemosa var. corynephora) ที่ได้จากบริเวณชายฝั่ง จังหวัดตรัง ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ 380,000
5 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำย่อยต้นจากกับน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 300,000
6 การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 300,000
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์ น้ำส้มสายชูหมัก และเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากลองกอง ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
ดร.พราวตา จันทโร
นางสาวเขมพัษ อ้นท้วม
300,000
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตข้าวกล้องงอกพันธุ์หอมไชยา นายกฤตภาส จินาภาค 300,000
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ ผศ.ดร.พราวตา จันทโร
นางเทพกัญญา หาญศีลวัต
300,000
10 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีโนลิก ในผักบางชนิดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวทัศนพรรณ เวชศาสตร์ฅ
นางสาวกามีละห์ ยะโกะ
นางสาวภูชิยา สุวรรณโชติ
299,350
11 การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
320,000
12 การศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ICT สำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41งบประมาณ ทั้งโครงการ 480,000 บาท นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี 96,000
13 การศึกษาสมบัติแผ่นฉนวนความร้อนจากเส้นใยทะลายปาล์มผสมต้นธูปฤาษี ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
ผศ.ประยูร สุรินทร์
นายกิตติศักดิ์ บัวศรี
นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย
388,000
14 การสังเคราะห์ การตรวจสอบคุณลักษณะ และการเร่งปฏิกิริยาของไฮบริดซิลิกา/พอลิเมอร์ที่มีรูพรุนขนาดกลางสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล 300,000
15 ต้นแบบกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแนวแกนตั้งแบบเฟืองแพลนเนตตารี่ชนิดแม่เหล็กผกผันกับขดลวด สิบเอกชัยนุสนธิ์ เกษตรพงศ์ศาล
นายปิยะวัฒน์ แสงเพชร
นายอภิเชษฐ์ อุตสาหไศย
313,800
16 รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้ ผศ.กาญจนา เผือกคง
นางสาวณาตยาณี เลี่ยนจ้าย
300,740

ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นในภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้ งบประมาณ ทั้งโครงการ 200,000 บาท ดำเนินการ 80% ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
นายวสันต์ สุทธโส
นายปริญญา น้อยดอนไพร
160,000
2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ สัตว์ ในป่าต้นนำ ป่าน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสัญธิพร พุ่มคง
นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด
175,000
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหร่ายขนาดเล็กในป่าต้นน้ำป่าน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
นางสาวชวนพิศ เรืองจรัส
นางจีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
175,000
4 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพก่อโรค และซิมไบออนต์ในเห็บ ในภาคใต้ของประเทศไทย ดร.ภควดี รักษ์ทอง 400,000
5 ชีววิทยาเชิงประชากรขแงแมลงวันผลไม้และแมลงเบียนในภาคใต้ของประเทศไทย นางสาวปัทมา สมศิลป์ 350,000

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งโครงการ 6,459,648 บาท ระยะเวลา 3 ปี 1 พ.ค. 57 – 30 เม.ย. 60 ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน
นายศักดิ์ชัย กรรมรางกูร
430,643.20

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา นายวิมล พรหมแช่ม 584,000