ประธานหลักสูตร

นางรัชกร ฮ่งกุล

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล neaw_nesvi@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

นางสาวปัทมา สมศิลป์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล namkang_fa@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยา

ดร.นิภาพร นบนอบ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล full-moon57@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม

นางสาวคันธรส สุขกุล

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สรีรวิทยา สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล aiyapoo@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ กายภาพบำบัด กายวิภาค สรีรวิทยา

นายพูนศักดิ์ บุญยัง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 e-mail aopoon@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ อาหารกับสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก

ดร.คณิต หนูพลอย

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์ สถาบัน ม.ขอนแก่ โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล kanit_new@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาสุขภาพชุมชน

ดร.อารยา ปรานประวิตร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D.Human Nutrition สถาบัน Massey Universiti โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล araya.sru@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล Yindeepromsiri@gmail.com ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.วรรณพิชญ์ จุลกัลป์

อาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิศวกรรมเคมี สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล wannapit_@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวทัศนพรรณ เวชศาสตร์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล narutong_tp@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

นางสาวเนตรนภา ธนพัฒน์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยามหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล joythanapat@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การจัดการมูลฝอย การตรวจสอบสุขภาพเพื่อการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ มาลา

อาจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติการศึกษา วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล jirawat.mal@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาสาธารณสุข ระบาดวิทยา เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

ผศ.ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.จุลชีววิทยาสาธารณสุข สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล k_chonsin@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล จุลวิทยาสาธารณสุข โรคติดเชื้อนำโดยอาหารและน้ำ

นางรัชกร ฮ่งกุล

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1270 อีเมล neaw_nesvi@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม