ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล ball_biot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม, การใช้วัสดุเศษเหลือ, พลังงานชีวภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางเนตรนภา เรืองภาณุพันธ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล natenapa.env@gmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ

ดร.อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล au_2001@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ดร.วิภารัตน์ ชัยเพชร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. Environmental Engineering สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน – อีเมล Wiparat.cha@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ การลดของเสีย (Waste Minimization)

นางสาวนรานันท์ ขำมณี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล nuan_naranun@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ดินและน้ำ

ดร.วัชรี รวยรื่น

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D.Natural Resources and Sustainabilit สถาบัน University of Alaska,Fairbanks โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล ruairuen@gmail.com ความเชี่ยวชาญ  –

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1263 อีเมล ball_biot@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม, การใช้วัสดุเศษเหลือ, พลังงานชีวภาพ