ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน

อัตลักษณ์

มีทักษะ ใฝ่รู้ สู้งาน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทย
  2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  5. เรียนรู้และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
  6. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บริหารงานโดย
รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Faculty of SCI@SRU