คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย

เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)