ประธานหลักสูตร

ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.อณูพันธ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล aom_thaikert@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายวิโรจน์ เชาวิเศษ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล den21den21@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ดินเพื่อการเกษตร

นายวสันต์ สุทธโส

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.ครุศาสตร์เกษตร สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล bigboss4711@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เกษตรทฤษฏีใหม่

ผศ.พรพรหม พรหมเมศร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล pupuza321@hotmail.co.th ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

ผศ.ดร.เกษร เมืองทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล kesorn@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของพืช

ดร.รัชฎาพร ไทยเกิด

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.อณูพันธ์ศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1250 อีเมล aom_thaikert@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. พฤกษศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล keangpsu@gmail.com ความเชี่ยวชาญ พฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานของพืชการผสมเกสรดอกไม้ นิเวศวิทยาของพืช