อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรฟิสิกส์ (คบ.)

ผศ.นรินทร์ สุขกรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล narin@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์ของแข็ง

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา Dr.rer.nat. (Biophysik) สถาบัน University of Rostock โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล kmaswiwat@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ชีวฟิสิกส์

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล tidtee_ap@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ สอนฟิสิกส์