ประธานหลักสูตร

ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล chainuson1@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายวัชระกร ศรีคำ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล warakorn.sri@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

ผศ.ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์ สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1253 อีเมล chainuson1@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ –