ประธานหลักสูตร

ดร.ขวัญตา พูลสำราญ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง สถาบัน ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล khwantaph@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา สถาบัน มหาวิทยาทักษิณ โทรศัพท์ภายใน 1230 อีเมล weena026@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยา (สัตว์น้ำ)

นางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล preedamon@gmail.com ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืช

นายธรรมรัตน์ วาจาสัตย์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล vajasut@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , โปรไบโอติก

นายณัฐพล เมฆแดง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล mekdacng.n@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล chairattanac@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ดร.ขวัญตา พูลสำราญ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง สถาบัน ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์ภายใน 1236 อีเมล khwantaph@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –