งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน ประเภททุน สถานะ
1 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 30,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าชุดโครงการ
2 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันปาล์มแดง นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 90,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
3 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การพัฒนาอาหารผสมครบส่วนจากกากผลปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นอาหารแพะขุน ภูวดล เหมชะรา 90,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
4 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากกระจูด รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 30,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าชุดโครงการ
5 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การประเมินคุณภาพหลอดจากกระจูด รัตนา วงศ์ชูพันธ์ 90,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
6 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การออกแบบและการสร้างเครื่องตัดหลอดจากกระจูด อาดือนา นิโด 90,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
7 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลอดจากกระจูดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สายนที จากถิ่น 90,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
8 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านนิคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤตภาส จินาภาค 100,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
9 ฤทธิ์ของสารสกัดพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดนสาเหตุโรคเกาต์ กิตติมา คงทน 50,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
10 การออกแบบสมาร์ทฟาร์มโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดฟ้าภูฐาน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิธิศ เสาแก้ว 50,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
11 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธ์จากกระพังโหมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพร อุบลทา สมมารถ 50,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน หัวหน้าโครงการ
12 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนาการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านนิคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณทั้งหมด 100,000 บาท ดำเนินการ 30%
ศราวุธ มากชิต (15%)
กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า(15%)
30,000 เงินกองทุนวิจัย ภายใน ผู้ร่วมวิจัย
13 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 999,560 บาท ดำเนินการ 80 % สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง 799,648 กสศ. ภายนอก ผู้ร่วมวิจัย
14 โครงการย่อยที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กล้วยหอมทองตกเกรดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ พัชณิยา เอกเพชร 355,000 กองทุนวิจัย ววน. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
15 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักและรูปแบบนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากส่วนต่างๆ ของกล้วยหอมทอง พรพรหม พรหมเมศร์ 257,000 กองทุนวิจัย ววน. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
16 โครงการย่อยที่ 5 การยกระดับกระบวนการผลิตกล้วยหอมทอง รัชฎาพร ไทยเกิด 302,600 กองทุนวิจัย ววน. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
17 โครงการย่อยที่ 6 การบริหารจัดการน้ำจากกระบวนการชะล้างกล้วยหอมทองด้วยการบำบัดน้ำเสียให้เป็นศูนย์ ชิโนรส ละอองวรรณ 264,000 กองทุนวิจัย ววน. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
18 โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก โดยการขยายพันธุ์เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ งบประมาณ 1,844,863 บาท ดำเนินการ 3 ปี ไซนีย๊ะ สะมาลา 614,954 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายนอก หัวหน้าโครงการ
19 นวัตกรรมยางพาราสำหรับการแปรรูปและทดแทนวัสดุสมัยเก่าเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทย ชัยนุสนธ์ เกษตรพงษ์ศาล 2,493,000 วช. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
20 การประเมินศักยภาพของของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่แปลงปลูกข้าวเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพในการกำจัดยาปราบศัตรูพืชกลุ่มอินทรีย์สาร โลหะหนักตะกั่วและแคดเมียมในพืชผักสวนครัว นรานันท์ ขำมณี 450,000 วช. ภายนอก หัวหน้าโครงการ
21 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 1,022,200 บาท ดำเนินการ 20% พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ปานชนม์ โชคประสิทธิ์
204,440 วช. ภายนอก ผู้ร่วมวิจัย
22 โครงการย่อยที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหักด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่าวชาวนาปัตตานี กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทุนวิจัยทั้งหมด 320,000 บาท ดำเนินการ 20% อรุโณทัย เจือมณี 64,000 วช. ภายนอก ผู้ร่วมวิจัย
23 การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท ดำเนินการ 15% สุกัญญา ไหมเครือแก้ว 45,000 วช. ภายนอก ผู้ร่วมวิจัย
24 การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของชุมชนเมืองภาคใต้และภาคตะวันออกภายใต้แผนงานไทยอารี งบประมาณทั้งหมด 5,250,000 บาท ดำเนินการ 20% คันธรส สุขกุล
อนุวัฒน์ อัคคีสุวรรณ์
ศันสนีย์ วงศ์ชนะ
1,050,000 วช. ภายนอก ผู้ร่วมวิจัย
25 การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลจาก พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 100,000 สกอ.ภาคใต้ตอนบน ภายนอก หัวหน้าโครงการ
26 การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในน้ำเสีย พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 30,000 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายนอก หัวหน้าโครงการ