ประธานหลักสูตร

นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล somkid.sinw@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล chutamas_kk@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมด้านสถิติและวิจัย

นางณาตยาณี หรมเมือง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล mod_mis@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล sompong.yin@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์

นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล montapetwan@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

ดร.อมรทิพย์ ประยูรวงค์

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.d. Computer Science and Information Engineering สถาบัน National Chiayi University โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล aprayoonwong@gmail.com ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล

ดร.ปิยะวัฒน์ แสงเพชร

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล ps.piyawat@gmail.com ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีฯ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล parinyasru@gmail.com ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล siwatsru@gmail.com ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.กาญจนา เผือกคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสรสนเทศ สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล kkkoy@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ

ผศ.ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. Management Information System สถาบัน National Pingtung University of Science and Technology โทรศัพท์ภายใน 1256 อีเมล dolluckbangsuk@gmail.com ความเชี่ยวชาญ –