งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการตามลักษณะของศาสตร์

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิ่นภาคใต้จากกากมะพร้าว ผศ.ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข 60,000
2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้สำหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย น.ส.จุฑามาศ กระจ่างศรี 60,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สาหร่ายหางกระรอกในอาหารเป็นไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต ผศ.โสภณ บุญล้ำ 100,000
2 ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ 100,000
3 พลศาสตร์ของไหลสำหรับแม่น้ำตาปีบริเวณเกาะลำพูและพื้นที่ใกล้เคียง นายสมพร ศรีอาภานนท์ 118,100
4 การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา การผลิตไข่เค็มไชยา นายอาดือนา นิโด
นางสาวชิโนรส ละอองสุวรรณ
101,200
5 การดูดซับไอออนของเหล็ก แมกนีเซียม ตะกั่ว และแคลเซียม ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์
นางสาวดุษฎี ร่วมสนิท
นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
100,000
6 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบหั่นหน่อไม้ไผ่กิมซุง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน นายคมกริษณ์ ศรีพันธ์|
นางสาวชิโนรส ละอองวรรณ
นางสาวมินตรา ตรงต่อการ
นายวิมล พรหมแช่ม
100,000
7 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อศึกษาการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี นางสาวเอพร โมฬี
นายนิธิศ เสาแก้ว
187,000
8 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำคั้นทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
150,000
9 การพัฒนาระบบแนะนำหนังสือโดยใช้เทคนิคการกรองแบบอ้างอิงเนื้อหา กรณีศึกษาหอสมุดกลาง มรภ.สุราษฎร์ธานี นายสุธิพร ขุนทอง
นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
100,000
10 สมดุลของน้ำและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบึงขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ดร.วัชรี รวยรื่น 180,000

งบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 อิทธิพลของไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ที่มีต่อตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y257 ผศ.นรินทร์ สุขกรี 200,000
2 ระบบคัดกรองนักศึกษาแรกเข้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล ดร.ดลลักษณ์ บางศุข 200,000
3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การกระจายตัวของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ และคณะ 200,000
4 การผลิตนมเปรี้ยวซินไบโอติกและการเหลือรอดของแบคทีเรียแลติก ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ 200,000
5 การสร้างตัวแบบพยากรณ์อุทกภัยจากปริมาณน้ำของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่าง ดร.จิตติมา ศีลประชาวงศ์
ดร.พรทิพย์ วิมลทรง
นางสาวกรรณิการ์ แก้วเชื้อ
200,000
6 ระบบวางแผนการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จ.สุราษฎร์ธานี ตามงบประมาณการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ 200,000

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การศึกษาการทำแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมเส้นใยเปลือกข้าวโพด ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 420,000
2 การคัดเลือกสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ที่มีสมบัติยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ แซนทีน ออกซิเดสสาเหตุโรคเกาต์ ดร.เบญจมาศ หนูแป้น
ดร.กิตติมา คงทน
ดร.กนกอร ทองใหญ่
นางสาวนิสากร สุขหิรัญ
310,000
3 การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วต่ำแบบป้อนกลับ พลังงานไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
นายสมพร ศรีอาภานนท์
นางชุติมา วิชัยดิษฐ
นางกานต์ธิดา บุญมา
Dr.montri suklueng
550,000
4 การคัดเลือกแบคทีเรียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันเซลล์เดียว ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด
ดร.เบญมาศ หนูแป้น
ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม
310,000
5 การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งด้วยภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวบ้านดอน : กรณีศึกษา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 410,000 บาท นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสบ้า 266,500

ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง (อำเภอเมืองและกระบุรี) ดร. วัชรี รวยรื่น 700,000
2 ความหลากหลายของชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและการเรียกชื่อท้องถิ่นบนฐาน ภูมิปัญญาภาคใต้ ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด 400,000

ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.ภาคใต้ตอนบน)

ลำดับ โครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้รำข้าวสาลีหมักยีสต์ทดแทนอาหารข้นในสูตรอาหารเป็ดไข่ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต ผศ.โสภณ บุญล้ำ 160,000