ข่าวสารงานวิจัย

Sep
22
Aug
04
Jun
02

ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรม กับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่”

งาน ประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17

DETAIL
May
30
Oct
05

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF)

ปีงบประมาณ 2566 เพื่อขอรับงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

DETAIL
Mar
29

ขอเชิญนักวิจัย มรส. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ วิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล 1-2 เมษายน 2564

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ : พื้นที่บึงขุนทะเล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ และทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

DETAIL
Mar
18

วิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร

เมื่อวาน (วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564) อาจารย์ศักดิ์ชัย กรรมารางกูล รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกวลิน อังคณานนท์ ให้ความรู้ ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในการเขียนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ การเตรียมต้นฉบับที่มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

DETAIL
Mar
17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ วิมลทรง สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงที่สุดประจำเดือนมกราคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรทิพย์ วิมลทรง สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในระดับสูงที่สุดประจำเดือนมกราคม 2564 จากบทความวิจัยเรื่อง   Carbon – Zn hydrotalcite hybrid catalyst for fermentative hydrogen production  ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ วารสาร International Journal of Hydrogen Energy Volume 46, Issue 5 Pages 3303-4676 (19 January 2021) โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ค่า SJR 1.1 ค่า Quartile (Q1)

DETAIL