ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล uraporn09@gmail.com ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา – สถาบัน – โทรศัพท์ภายใน – อีเมล supaporn@sru.ac.th ความเชี่ยวชาญ –

ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล s.sribuathong@gmail.com ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาทางอาหาร การจัดการด้านความปลอด ภัยอาหาร โพรไบโอติก อาหารหมัก   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ

ดร.รวงนลิน เทพนวล

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา Ph.D. Food and Nutritional สถาบัน University of Reading โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล ruangnalint@gmail.com ความเชี่ยวชาญ

ดร.อรุโณทัย เจือมณี

อาจารย์

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 077-355633 อีเมล – ความเชี่ยวชาญ pichayana.sru@gmail.com

ผศ.กฤตภาส จินาภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล krittabhat@yahoo.com ความเชี่ยวชาญ –

ผศ.ดร.พราวตา จันทโร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล prawta.cha@gmail.com ความเชี่ยวชาญ อันตรกิริยาของสตาร์ซและไฮโดรคอลลอยด์ การประยุกต์ใช้ไฮโดรคอลลอยด์

ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ สถาบัน ม.สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล uraporn09@gmail.com ความเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิการศึกษา ปร.ด.เทคโนโลยีอาหาร สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ภายใน 1260 อีเมล sukanya-011@hotmail.com ความเชี่ยวชาญ