ลำดับ ชื่องานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร ประเภท
1 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดจากการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี, 24, 6 (ฉบับพิเศษ): 942-951 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
2 Effect of Silver Addition on the New Y3Ba8Cu11Ox Superconductors ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Key Engineering Materials; Zurich Vol. 675-676, (Jan 2016): 517-521 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
3 performance of light green pigment for near-infrared reflection ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง Key Engineering Materials (Volumes 675-676) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
4 The modification of β-Al5FeSi phase in Al-Si-Mg-Fe alloys by utilizing recycled beverage can body in casting process นางสาวสายนที จากถิ่น 2nd International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA 2015 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
5 ความหลากหลายของพืชมีท่อลำเลียงในสังคมพืชที่ราบน้ำท่วมถึงเขตห้ามล่าสุตว์ป่าหนองทุ่งทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 83-96 ปีพ.ศ. : 2558 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
6 effect of fluorine on some properties of y235 superconductor ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Journal of Ovonic Research Vol. 12 No. 2 Pages 67-74 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
7 reclamation of waste paolin in palm oil mill ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ Nu. International Journal of Science ปี 2015 วารสารรดับนานาชาติ
8 ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บในภาคใต้ของประเทศไทย ดร.ภควดี รักษ์ทอง Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 312-321 ปีพ.ศ. : 2558 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
10 สัญฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันกลุ่ม bactocera tau ซับซ้อนในภาคใต้ของประเทศไทย นางสาวปัทมา สมศิลป์ rajabhat journal of science, humanities&social sciences ปีที่ 2015 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
11 measurements of indoor radon concentrations in the phanom and kopha-ngan districs of surat thani province thailand ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ chaing mai journal of science ปีที่ 2016 ฉบับที่ 43 เลขหน้า 494-502 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
12 francisella like endosymbiont in a tick college from a chicken in southern thailand ดร.ภควดี รักษ์ทอง southeast asia journal of tropical medicin and public health ปีที่ 2016 ฉบับที่ 47 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ SJR ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4
13 พืชมีสีกับการเป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ rajabhat journal of science, humanities&social sciences ปีที่ 2015 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
14 pre-treatment conditions affect quality and sensory aceptability of dried osmotic dehydrated coconut ผศ.ดร.พราวตา จันทโร International Food Research Journal 23(4): 1453-1458 (2016) วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
15 mathematical model of disease transmission with education program by media ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ australian journal of basic and applied science 10(11) special 2016 หน้า 95-103 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ISI หรือ Scopus
16 ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลชูโครสและอุณหภูมิในการแช่อิ่มต่อคุณภาพของมะพร้าวแช่อิ่มอบแห้ง ผศ.ดร.พราวตา จันทโร วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปี่ 25 ฉบับที่ 1 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI
17 การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอและยอดการเพาะเลี้ยงใบโตเต็มที่ของแววมยุรา ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2559 วารสารวิชาการระดับชาติที ปรากฎในฐานข้อยูล TCI