ประเภททุน แหล่งทุนวิจัย ชื่อโครงการ ทุนวิจัย (บาท) ชื่อ-สกุล สังกัด
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การเลี้ยงลูกปูม้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 30,000 ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยและประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่สูงเขตภูเขาทางภาคใต้ของไทย กรณีศึกษาอำเภอพนม และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 พงศ์พล ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การประเมินและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปทางภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 30,000 พงศ์พล ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงส้มสำเร็จรูปพร้อมปรุงและผลของการแปรรูปต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 30,000 สุกัญญา ไหมเครือแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การพัฒนาสลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์พริกไทยดำแคปซูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไร่ทองดำ 30,000 จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากโดยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 30,000 จิราพร เสนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การวิเคราะห์ฐานข้อมูลชุมชนและประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์พื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 30,000 พงศ์พล ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริเวณแม่น้ำพุมดวง อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 บุษยมาศ เหมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย โครงการย่อยที่ 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีคุณภาพน้ำกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ แม่น้ำพุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี 30,000 อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย โครงการย่อยที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการน้ำดิบเพื่อ การผลิตน้ำประปา 30,000 วิภารัตน์ ชัยเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมในการจัดการแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาบริเวณแม่น้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10,000 บุษยมาศ เหมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และจัดสร้างฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองอย่างเป็นระบบ 30,000 กันยากร อ่อนรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การศึกษาแนวทางและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศในพื้นที่ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 พีรพงศ์ หนูช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T การศึกษาพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกกล้วยน้ำว้าผ่านกระบวนการเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 พีรพงศ์ หนูช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T คุณสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเปลือกทุเรียนเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 30,000 นิภาภรณ์ มีพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 อรวรรณ สืบเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และภาวะเครียด ของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 30,000 คันธรส สุขกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000 อรวรรณ สืบเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน เงินกองทุนวิจัย ผลของการเสริมเปลือกปูในสูตรอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่ 30,000 นัสวัล บุญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำผึ้งโพรงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 30,000 พัชรี หลุ่งหม่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน U2T ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและการยกระดับผลิตภัณฑ์ผงกล้วยน้ำว้าดิบ 30,000 ชวนพิศ เรืองจรัส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก วช. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับมูลวัว 500,000 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาเม็งบ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 220,000 ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การจัดการและสร้างระบบการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าเพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าของวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 218,700 นรานันท์ ขำมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การพัฒนาเกมดิจิทัลเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น 99,200 กรชุลี สังข์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบสื่อประสมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนโซนเขาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 203,900 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ทะเลชุมชนปากน้ำ ท่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 264,300 ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของผักเหลียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 121,000 มาริสา อินทวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. โครงการย่อยที่ 1 การบริหารและจัดการธนาคารปูม้าในทะเลชุมชน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 137,000 ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปปูม้าเชิงพาณิชย์ โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 486200 คันธรส สุขกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กองทุน ววน. สกสว. ชุดโครงการวิจัย การบริหารและยกระดับเศรษฐกิจฐานล่างจากทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 คันธรส สุขกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก สปอว. โครงการสร้างต้นแบบถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพแบบสองขั้นตอนประสิทธิภาพสูง 1,500,000 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก Food valley ภาคใต้ตอนบน การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลโกโก้ (Theobroma cacao) และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พืชผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 359,880 พัชณิยา เอกเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก กสศ. กาหยูพืชถิ่นสู่การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน 700,000 พงศ์พล ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี