แนวปฏิบัติของการขอใช้ห้องประชุมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-366 ต่อ 1290 หรือหมายเลขภายใน 1290

ระเบียบการขอใช้งานห้องประชุม

  1. ขอใช้งานห้องประชุมโดยส่ง แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม/อบรม/สัมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 วันทำการ
  2. ผู้ขอใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะห้องว่างได้ที่ https://sci.sru.ac.th/sci-booking/ หรือประสานมายังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เนื่องจากมีผู้ขอใช้บริการเป็นจำนวนมากผู้ขอต้องเช็คยืนยันสถานะ “ห้องว่าง” กับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
  4. ส่งแบบฟอร์มการขอใช้งานห้องประชุมผ่าน “ห้องฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ สำนักงานคณบดี เท่านั้น (กรณีนักศึกษาขอใช้บริหารให้ติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา)
  5. กรณีขอใช้งานตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ขอใช้บริการต้องติดต่อประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดและปิดห้องประชุม
  6. กรณีที่มีการขอใช้งานห้องที่กำหนดเวลาต่อจาก Section ก่อนหน้า ผู้ขอใช้งาน Section ต่อไปจะต้องรอจนกว่าจะใช้งานเสร็จแล้วเท่านั้น

Faculty of SCI@SRU