สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาเคมี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาเคมี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2565
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการประเมิน

สาขาวิชาเคมี

 1. ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ ประธาน
 2. ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง กรรมการ
 3. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
  ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม cisco Webex meetings

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 1. รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ประธาน
 2. ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส กรรมการ
 3. อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการและเลขานุการ
  ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม cisco Webex meetings