บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟิกข้าวโดยการใช้วิธีกลและใช้ความร้อน เพื่อให้ เมล็ดฟิกข้าวงอกได้เร็วขึ้น ทำการศึกษา 3 ชุดการทดลอง ชุดที่ 1 คือชุดควบคุม ชุดที่ 2 คือการใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว ชุดที่ 3 คือการใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ความร้อน โดยนำเมล็ดมาให้ความร้อนแบบร้อนแห้ง (อบด้วยลมร้อน) และร้อนขึ้นโดยการแช่ นํ้าอุ่นและนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 15 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 24 และ 48 ชั่วโมง โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 3 ซํ้าๆ ละ 27 เมล็ด ผลการทดลองพบว่าการใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ความร้อนสามารถลดระยะการพักตัวของ เมล็ดได้ดีที่สุด โดยการให้ความร้อนแบบร้อนขึ้นโดยการนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในเมล็ดที่ แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก สามารถส่งผลให้มิอัตราการงอกสูงสุด 88.88 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการให้ความร้อนแบบร้อนขึ้น โดยการแช่เมล็ดด้วยนํ้าอุ่นอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24ชั่วโมงโดยแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกเช่นเดียวกันให้อัตรา การงอกของเมล็ด 77.77 เปอร์เซ็นต์ คำสำคัญ : วิธีกล ความร้อน การงอก เมล็ด ฟิกข้าว

Abstract

The aim of this study was to enhance seed germination rate of Spring bitter cucumber (Momordica cochinchinensis Spreng.) using stratification in combination with heating methods. Three treatments of seed dormancy-breaking were carried out. First, intact seeds were left at room temperature (control). Second treatment, seed coat was hulled, or cut only near micropyle. Third treatment, germination rate was enhanced using stratification in combination with heating methods. Seeds were exposed to dry heat, warm water soaking, and heat streaming at 15, 30 and 45 C’C for 6, 24 and 48 hr. These were conducted using Complete randomize design with 3 replications and 27 seeds in each. The resultsshowed that the hulled seeds treated in hot steaming at 45 °c for 24 hours showed maximum germination rate of 88.88 percent, followed by the hulled seeds treated with warm water soaking at 30 °c for 24 hours with 77.77 percent of seed germination respectively.

Effect-of-stratification-and-heating-methods-on-germination-of-Momordica-cochinchinensis-Spreng