บทคัดย่อ

การเลี้ยงกุ้งก่อให้เกิดปีญหาการสะสมของสารอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์จากเศษ อาหารที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้ง หรือมูลกุ้ง จึงนำมาซึ่งค่าไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อปล่อยนํ้าทิ้ง ลงสู่สาธารณะ ปริมาณสารอาหารดังกล่าวจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเปลือกหอย มีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับสารอาหารดังกล่าวได้ ดังนั้นงานวิจัยนื้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดของเปลือกหอย ที่เหมาะสมที่สุดในการบำบัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในนั้าทิ้งบ่อกุ้ง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัด ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ของเปลือกหอย โดยการเตรียมเปลือกหอยด้วยการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำการบดละเอียดขนาด 8 เมช และ 30 เมช ใช้เปลือกหอย 10 กรัมต่อปริมาตรนั้าทิ้งบ่อกุ้ง 1000 มิลลืลิตร ด้วยเวลาในการดูดซับ 5, 10, 20, 30, 60, 90 และ 120 นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ผลการ ทดลองพบว่าหลังการเผาทำให้เปลือกหอยมิรูพรุนเพิ่มขึ้นซึ่งเปลือกหอยนางรมกว้างกว่าเปลือกหอยแครง และ เปลือกหอยแมลงภู่ คือ 1-2 1 0.4-0.8 และ 0.01 ไมโครเมตร ตามลำดับ เมื่อรูพรุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้พื้นที่ผิวดูดซับ มากขึ้น และเปลือกหอยที่มิขนาดเล็กสามารถดูดซับได้ดี ดังนั้นขนาดที่เหมาะสมคือ 30 เมช โดยใช้เวลา 60 นาที จึง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เป็นดังนี้ 59.79, 22.22 และ-!2.43 และ 80.36, 78.57 และ78.57 ตามลำดับ

Abstract

The shrimp caused problems accumulated of nutrients whether increasing the organic matter that was food waste or shrimp feces so bring to nitrogen and phosphorus increased. When released into the water that nutrients caused environmental impact. However the properties of shells can absorb nutrients. So the objective of this research was studied of shells optimal size in efficiency of total kjeldahl nitrogen and phosphorus removal from Shrimp Farming Effluent and the comparison of efficiency removal. Shells were burned at 700 ๐’c in 1 hour and grinded shell’s size was 8 and 30 mesh, shells 10 g per shrimp farming effluent 1000 ml adsorption time was 5, 10, 20, 30, 60, 90 and 120 minutes at 30 ๐c. It was found after burning the shells were porous increased which oyster shell was bigger than cockle shell and mussel shell were 1-2, 0.4-0.8 and 0.01 micrometer respectively. When the shells were porous increased resulting surface of adsorption was increased also and smaller shells can absorb it better. So the best of size was 30 mesh and took 60 minutes. The result removal efficiency of total kjeldahl nitrogen and phosphorus found of 59.79, 22.22 and -12.43 and 80.36, 78.57 and 78.57 respectively.

Size-of-The-Shells-Optimal-in-Efficiency-of-Total-Kjeldahl-Nitrogen