คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.วัชรี รวยรื่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (0183)

ผศ.ดร.อานนท์ ชูแก้ว

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (0131)

เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์