มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ – บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข

มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ – บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและโภชนาการ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.) ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านโภชนาการ และการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนร่วมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้นให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและโภชนาการ

และเมื่อเวลา 14.00 – 15.00 น. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสจ.) และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความร่วมมือสามภาคีในการผนึกกำลังเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาได้พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขร่วมกัน เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนววิถีอยู่เป็นสุข (Well-Being) และร่วมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของหลักสูตร รวมทั้งการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือที่ดีเยี่ยมเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการการบริหารจัดการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตทั้งสองหลักสูตรให้มีศักยภาพสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะโภชนาการมีความสำคัญที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงสมวัย