Today 339
Yesterday1124
This week 9089
This month 9089
Last month 26595
All days 35684
Your IP54.196.244.45
Today05-02-2016
User Online 0
Guest Online 20
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจากโครงการ Roadshow และระบบโควต้ารับตรงรอบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  25-12-2558   แจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจากโครงการ Roadshow และระบบโควต้ารับตรงรอบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประเภทรับตรง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  18-12-2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประเภทรับตรง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ โควต้ารอบพิเศษและRoadshow คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  01-12-2558   ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ โควต้ารอบพิเศษและRoadshow คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรงขอบพิเศษและโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Roadshow) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  22-11-2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านระบบรับตรงขอบพิเศษและโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (Roadshow) ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงและการสมัครเข้าระบบรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  20-10-2558   แจ้งการเปลี่ยนแปลงและการสมัครเข้าระบบรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  09-09-2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

02-09-2558   แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
08-06-2558   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
05-06-2558   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปี 2557
23-09-2556   แบบกรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2558-2561
10-09-2556   เอกสารโครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
03-09-2556   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด
18-05-2556   ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
14-03-2556   ขอแจ้งการประชุม บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556
อ่านทั้งหมด :  ประกาศคณะวิทย์ฯ  
30-01-2558   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
20-03-2557   การชำระค่าลงทะเบียนกรณีขอแบ่งจ่าย 2 งวด
20-03-2557   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
09-03-2557   ขอความร่วมมือกวดขันการแต่งกายของนักศึกษา
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28-11-2556   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
04-11-2556   ผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2556
07-08-2556   ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
07-08-2556   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา