1118069
เข้าชมวันนี้
เข้าชมเมื่อวาน
เข้าชมทั้งสัปดาห์
เข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว
เข้าชมทั้งเดือน
เข้าชมเดือนที่แล้ว
เข้าชมรวมทั้งหมด
1597
1614
5811
1103366
34006
40087
1118069
หมายเลขไอพี : 54.80.226.12
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2016-05-25 17:54:28
.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
  04-04-2559   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคี 10 สถาบัน
 
แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ  รอบที่ 1   (1 ตุลาคม 2558  ถึง 31 มีนาคม 2559)
  08-03-2559   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ รอบ (Road Show ของคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559
  18-02-2559   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นักศึกษาภาคปกติ รอบ (Road Show ของคณะ) ประจำปีการศึกษา 2559
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ณ  โรงแรม พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา   อำเภออ่าวนาง  จังหวัดกระบี่
  22-06-2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ณ โรงแรม พีชลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่
 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมอ่านแถลงการณ์ ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพีท ลากูนาร์ รีสอร์ทแอนด์สปาร์
  22-06-2558   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมอ่านแถลงการณ์ ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพีท ลากูนาร์ รีสอร์ทแอนด์สปาร์
 
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
  22-06-2558   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
 

08-06-2558   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร” เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
05-06-2558   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี ประจำปี 2557
23-09-2556   แบบกรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2558-2561
10-09-2556   เอกสารโครงการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
03-09-2556   แบบข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด
18-05-2556   ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกบุคคลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการ
14-03-2556   ขอแจ้งการประชุม บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556
อ่านทั้งหมด :  ประกาศคณะวิทย์ฯ  
30-01-2558   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
20-03-2557   การชำระค่าลงทะเบียนกรณีขอแบ่งจ่าย 2 งวด
20-03-2557   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
09-03-2557   ขอความร่วมมือกวดขันการแต่งกายของนักศึกษา
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
27-02-2557   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28-11-2556   ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
04-11-2556   ผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้าราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2556
07-08-2556   ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ภาคปกติ ที่ยังไม่เข้าประเมินความพึงพอใจ ให้ดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.2556 เท่านั้น ระบบจะล็อค
07-08-2556   ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด :  กิจกรรมนักศึกษา