ประธานหลักสูตร

นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์

ประธานหลักสูตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล somkid.sinw@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช

ผศ.ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.D. Management Information System
สถาบัน National Pingtung University of Science
and Technology
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล dolluckbangsuk@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ผศ.กาญจนา เผือกคง

ผศ.กาญจนา เผือกคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสรสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล kkkoy@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล siwatsru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติวิจัยและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีฯ
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล parinyasru@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดร.ปิยะวัฒน์ แสงเพชร

ดร.ปิยะวัฒน์ แสงเพชร

อาจารย์ประจำสาขา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล ps.piyawat@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม
ดร.อมรทิพย์ ประยูรวงค์

ดร.อมรทิพย์ ประยูรวงค์

อาจารย์ประจำสาขา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา Ph.d. Computer Science and Information Engineering
สถาบัน National Chiayi University
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล aprayoonwong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ

นางสาวมณฑา เพ็ชรวรรณ

ลาศึกษาต่อ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล montapetwan@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง

อาจารย์ประจำสาขา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล sompong.yin@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์
นางณาตยาณี หรมเมือง

นางณาตยาณี หรมเมือง

อาจารย์ประจำสาขา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล mod_mis@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

นางสาวจุฑามาศ กระจ่างศรี

อาจารย์ประจำสาขา
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล chutamas_kk@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมด้านสถิติและวิจัย

Faculty of SCI@SRU