คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลี มหาวิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (รัชกาลที่ 4) และ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2566 โดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี

สำหรับการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ในปีนี้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานหลักคือ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” มีการจัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ฯลฯ โดยงานจัดในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และอาคาร์ต่างๆภายในมหาลัยฯ