วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”

วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”

มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”

——————————————-

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ชื่องาน “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” โดยมี รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารเข้าร่วม ณ เวทีกลาง ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

:

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า ในวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมากุฎวิทยมหาราช (ร.๔) ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพราะทรงคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ร.๙) “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและนวัตกรรมไทย” สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์เยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

:

รศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรส.กล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครูและผู้สนใจในเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นการช่วยพัฒนาความคิดที่มีเหตุผล สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG” ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนราชการและภาคเอกชนตลอดจนสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี