คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ สืบเสนในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113)


ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141)