หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

นางสาวขนิษฐา วิโสจสงคราม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1291
อีเมล nv_nitta@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

งานบริการการศึกษา

นายนิกร สุวรรณโณ

นายนิกร สุวรรณโณ

นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐประสานศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล nikonsrubbjj999@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวมาลิณี สายใจบุญ

นางสาวมาลิณี สายใจบุญ

นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.บ. บัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล Malinee_puch@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ

งานบริหารทั่วไป

นางสุดา สุทธิจันทร์

นางสุดา สุทธิจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พืชศาสตร์)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล suda_jet33@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวนงนภัส สุวรรณภักดี

นางสาวนงนภัส สุวรรณภักดี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
สถาบัน มหาวิทยาบัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล nongnapus.suw@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล

นางมณฑา เกษตรพงศ์ศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล montachot@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางหทัยกาญจน์ นันทสุคนธ์

นางหทัยกาญจน์ นันทสุคนธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล emm.2524@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวอติกานต์ วิชิต

นางสาวอติกานต์ วิชิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล opobla5@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์
นางสาวจารวี เป้าอินทร์

นางสาวจารวี เป้าอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล jaruwan_paoin@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี

นางสาวศุภนัญญา พัฒนภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา วก.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล sup-2525476@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
การจัดการงบประมาณ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft
ทักษะการพิมพ์เอกสาร
นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง

นางสาวธัญลักษณ์ ใยทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ภายใน 1200,1295
อีเมล thanyalak.yai@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารระหว่างบุคคล
นางผกากรอง อักษรสม

นางผกากรอง อักษรสม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล krongin.2523@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจุมพล ทองสอน

นายจุมพล ทองสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล joe_mastery@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นายประวิทย์ ชูชาติ

นายประวิทย์ ชูชาติ

นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล prawit.choochart@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์

นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล phuriwat.bor@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ

ห้องปฏิบัติการ

นางศรีวรรณ ทองนุกูล

นางศรีวรรณ ทองนุกูล

นักวิทยาศาสตร์ (วิทย์ฯอาหาร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล wandee_day@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์

นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์ (วิทย์ฯอาหาร)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (โครงการครัวเบเกอรรี่)
วุฒิการศึกษา คศ.บ.อาหารและโภชนาการ
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล wandee_day@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวกชพรรณ รักเมือง

นางสาวกชพรรณ รักเมือง

นักวิทยาศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล pui_agi@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม

นางสาวช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม

นักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มอุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล appleeiei251@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นายกิติศักดิ์ รักย้อย

นายกิติศักดิ์ รักย้อย

นักวิทยาศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล kitisuk benz@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวโนรี หลงหัน

นางสาวโนรี หลงหัน

นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล ta_phy@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวนูรา มะแซ

นางสาวนูรา มะแซ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
สถาบัน มรภ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล Noora_Noora1307@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ

นางสาวอนรรฆนงค์ ราชศิริ

นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วุฒิการศึกษา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล faraway_g@h0tmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์

นางสาวรัตติญา มังกรฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล r_mangkornrit@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวนลินี รักเพชร

นางสาวนลินี รักเพชร

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล nalinee2529@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต

นางสาวปภัสรา ทิพย์บรรพต

นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ

Faculty of SCI@SRU