คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมปรับความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ และ ห้องประชุมภูมิพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี