11 Feb 2021

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เข้าตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ

  1. รศ.ปราณี  เพชรแก้ว                 ประธานกรรมการ
  2. รศ.ศศิธร  วรรณพงษ์                กรรมการ
  3. ผศ.เพชร  ขวัญใจสกุล             กรรมการ
  4. อาจารย์จุฑามาศ   กระจ่างศรี  กรรมการ
  5. ดร.เบญจวรรณ  คงชน             กรรมการและเลขานุการ
  6. คุณสุภาวดี  ใกล้ถิ่น                  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ