Sci TODAY SCIENCE AND TECHNOLOGY TO BE NUMBER ONE 18-3-2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Sci TODAY SCIENCE AND TECHNOLOGY TO BE NUMBER ONE 18-3-2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต พัฒน์สึทอง (น้องก้อง) นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน
1. เป็นนักศึกษาต้นแบบโครงกา รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย ยาเสพติด
การประกวด เยาวชนต้นแบ เบบเก่งและดีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. ได้รับรางวัลหัวหน้ากลุ่มเรียนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
3. เป็นนักศึกษาต้นแบบ การประควดคทากร ระดับคณะ
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดทูตกิจกรรม
5. เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโล เข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาวะและพลังใจ

นายศุภกฤด พัฒน์สีทอง นายศุภกฤด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี