สาธารณสุขชุมชน มรส. ร่วม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรี จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมธรรมราช

สาธารณสุขชุมชน มรส. ร่วม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรี จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมธรรมราช

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (กิจกรรมที่ 3) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2567  ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ภาคีเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้แอพพลิเคชั่น BSE ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ:

1. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 75 คน

2. อาจารย์ จำนวน 3 คน

กิจกรรม:

 1. การบรรยายในหัวข้อ โรคมะเร็งเต้านม

 2. การบรรยายในหัวข้อ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

 3. การฝึกทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจมะเร็งเต้านมจำลอง

 4. การเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ Application BSE

ผลที่ได้รับ:

 1. ก่อนการอบรมนักศึกษามีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  73.33  โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 7.04 คะแนน (S.D=1.83) แต่ภายหลังเข้ารับการอบรมนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากจำนวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.00 โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 12.12 (S.D.=1.91)

 2. นักศึกษามีทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการใช้ Application BSE ที่ถูกต้อง ร้อยละ 100

 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (S.D.=0.48)

วิทยากร:

1. นางนันทนาถ ช่วยสกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

2. นางสาวภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

3. นายธีรชัย ยิ่งยวด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการอบรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1Hf0ekKu28ZcoS-k3kPRLbRttpH_VAcf5?usp=sharing

นางสาวภัคจุฑานันท์  สมมุ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ผู้รายงาน